پیشرفت واکنش در واکنش فرض A می دهد B بعد از60 ثانیه نشان داده شده است. در ابتدا فقط مولکولهای A در ظرف واکنش وجود دارد ( خاکستری رنگ ) و با پیشرفت واکنش در زمان مولکولهای B تشکیل می شوند (قرمز رنگ).