هرشکاف هسته ای تولید دو یا بیشتر نوترون می کند. این عمل به صورت زنجیر وار و بسرعت انجام می شود و هر هسته به قطعاتی با اعداد اتمی مختلف شکافته می شود.