پنج سری نمونه سوال امتحانی خردادماه شیمی یازدهم

پنج سری نمونه سوالات امتحانی خردادماه شیمی یازدهم شماره1


برای دیدن پنج سری امتحان خردادماه شیمی یازدهم آن را دانلود کنید


اندازه فایل : 3 مگابایت


قیمت خرید: 30.000 ریال


خرداد 97/03/12

دانلود سوالات امتحانی شیمی یازدهم

سوال امتحانی شیمی یازدهم– شماره1 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی شیمی یازدهم

سوال امتحانی شیمی یازدهم– شماره2 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی شیمی یازدهم

سوال امتحانی شیمی یازدهم– شماره3 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی شیمی یازدهم

سوال امتحانی شیمی یازدهم– شماره4 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی شیمی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی شیمی یازدهم– شماره5 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی شیمی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی شیمی یازدهم بخش1– شماره1 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی شیمی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی شیمی یازدهم بخش1– شماره2 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی شیمی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی شیمی یازدهم بخش1– شماره3 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی شیمی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی شیمی یازدهم بخش2– شماره1 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی شیمی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی شیمی یازدهم بخش2 – شماره2 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

پاسخ تمرینات شیمی یازدهم

پاسخ تمرین بخش1 شیمی یازدهم را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

پاسخ تمرینات شیمی یازدهم

پاسخ تمرینات بخش2 شیمی یازدهم را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

پاسخ تمرینات شیمی یازدهم

پاسخ تمرینات بخش3 شیمی یازدهم را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

اردیبهشت 97/02/04


دانلود نمونه سوالات دوره ای شیمی یازدهم

بخش 1 صفحه 1تا 14 – قدر هدایای زمینی را بدانیم را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود جواب نمونه سوالات دوره ای شیمی یازدهم

بخش 1 صفحه 1تا 14 – قدر هدایای زمینی را بدانیم را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
مهر 96/07/19

ارسال نظر