تصویر سه بعدی از واکنش منیزیم و اکسیژن نشان داده شده است. فلز منیزیم با گاز اکسیژن در ارلن واکنش داده و منیزیم اکسید بصورت گرد سفید رنگ حاصل خواهد شد.