دانلود سوالات امتحانی دوره ای شیمی چهارم

بخش 1 صفحه 1تا 9 – سینتیک شیمیایی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود جواب سوالات امتحانی دوره ای شیمی چهارم

بخش 1 صفحه 1تا 9 – سینتیک شیمیایی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
مهر 96/07/20

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون خرداد شماره 1– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون خرداد شماره 2– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون خرداد شماره 3– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون خرداد شماره 4– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون خرداد شماره 5– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.


دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون شماره 1 دی 94– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون شماره 2 دی 94– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون شماره 3 دی 94– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون شماره 5 دی 94– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون شماره 6 دی 94– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون شماره 7 دی 94– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون شماره 8 دی 94– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون شماره 9 دی 94– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

آزمون شماره 10 دی 94– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
دی 95/10/09

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

سوال تشریحی شیمی 4– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.


دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

سوال تشریحی شیمی 4 دی ماه 92– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

سوال تشریحی شیمی 4 دی ماه 93– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

سوال تشریحی شیمی 4 دی ماه 93 سرای دانش– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

سوال تشریحی شیمی 4 دی ماه 93 حیریان– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.


دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

سوال تشریحی شیمی 4 بهار– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.


دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

سوال تشریحی شیمی4 داوطلبان آزاد خارج از کشورخرداد 93– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.


دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

سوال تشریحی نهایی شیمی4– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.


دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

سوال هماهنگ کشوری بخش 1 شیمی4– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.


دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

سوال تشریحی شیمی 4 اسید الکتروشیمی– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.


دانلود سوالات تشریحی شیمی چهارم

سوال تشریحی سنتیک شیمی 4 با پاسخ– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
آبان 95/8/21

ارسال نظر