دانلود سوالات امتحانی خرداد ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی خرداد ماه – شماره1 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی خرداد ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی خرداد ماه – شماره2 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی خرداد ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی خرداد ماه – شماره3 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
اردیبهشت 97/02/4

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره1 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره2 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره3 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره4 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره5 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره6 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره7 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره8 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره9 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره10 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره11 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره12 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره13 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره14 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی دی ماه شیمی دهم

نمونه سوالات امتحانی دی ماه – شماره15 را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
اردیبهشت 97/02/4

دانلود سوالات امتحانی دوره ای شیمی دهم

بخش 1 صفحه 1تا 15 – کیهان زادگاه الفبای هستی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود جواب سوالات امتحانی دوره ای شیمی دهم

بخش 1 صفحه 1تا 15 – کیهان زادگاه الفبای هستی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
مهر 96/07/20

دانلود سوالات تشریحی شیمی دهم

نمونه سوالات شیمی دهم - خرداد– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
اردیبهشت 96/02/30

دانلود سوالات تشریحی شیمی دهم

آزمون بخش 1-1– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی دهم

آزمون بخش 1-2– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود سوالات تشریحی شیمی دهم

آزمون بخش 1-3– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.


دانلود سوالات تشریحی شیمی دهم

آزمون جرم اتمی– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.


دانلود سوالات تشریحی شیمی دهم

سوال بخش 2 صفحه 45تا56 – درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
آذر 95/09/01

دانلود سوالات تشریحی شیمی دهم

پاسخ پرسش بخش 1 شیمی دهم– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
آبان 95/8/21

ارسال نظر