دانلود جزوه شیمی دهم

جزوه بخش 2- شیمی دهم برهانی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود جزوه شیمی دهم

جزوه بخش 2- شیمی دهم شعبانی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود جزوه شیمی دهم

جزوه بخش 2- شیمی دهم مهیار صحابی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
فروردین 97/01/31

دانلود جزوه شیمی دهم

جزوه بخش 1 شیمی دهم میر قائمی– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود جزوه شیمی دهم

درسنامه بخش 1 شیمی دهم معینی- حجتی– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود جزوه شیمی دهم

درسنامه صفحه 1 تا 9 بخش 1 شیمی دهم– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود جزوه شیمی دهم

جرم اتمی طبقه بندی عناصر شیمی دهم– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود جزوه شیمی دهم

نشر نور- طیف نشری خطی عناصر شیمی دهم– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
آذر 95/09/21

دانلود جزوه شیمی دهم

جزوه شیمی دهم درسنامه صفحه 1-9– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.

دانلود جزوه شیمی دهم

جزوه شیمی دهم پاورپوینت بخش 1– درس شیمی را از سایت شیمی فرهمندزاده دانلود کنید.
آبان 95/8/21

ارسال نظر