آیا میدانید؟

نام های آب
نام آیوپاک آب در حقیقت همان آب است اما دیگر نامهای آن شامل دی هیدروزن منواکسید DHMO- هیدروژن هیدروکسید HOH- هیدروژن منواکسید- دی هیدروژن اکسید- هیدرول- هیدروژن اکسید و هیدروهیدروکسید اسید می باشد.
آب H2O
آب در حالت مایع و در مقیاس کم شفاف و بی رنگ است. اما در حالت یخ و در حجم زیاد آبی رنگ است زیرا مولکولهای آب رنگ زرد و قرمز را جذب می کنند و رنگ آبی را منعکس می کنند.
باتری اتمی(خشک)
در ایران باتری سیلد بنام باتری اتمی معروف است. این باتری ها دارای درپوش یکپارچه هستند و نیاز به افزودن آب مقطر ندارند و مانند باتری های اسیدی احتیاج به کنترل اسیدیته هم ندارند اما الکترولیت آنها بر خلاف انتظار اسید(سولفوریک اسید) می باشد و به دلیل بسته بودن و جنس و نوع صفحات الکترولیت آن ها کاهش نمی یابد. نمونه ای از باتری های اتمی شامل کلسیم سیلیکات می باشد.