آیا میدانید؟

نام های آب
نام آیوپاک آب در حقیقت همان آب است اما دیگر نامهای آن شامل دی هیدروزن منواکسید DHMO- هیدروژن هیدروکسید HOH- هیدروژن منواکسید- دی هیدروژن اکسید- هیدرول- هیدروژن اکسید و هیدروهیدروکسید اسید می باشد.
آب H2O
آب در حالت مایع و در مقیاس کم شفاف و بی رنگ است. اما در حالت یخ و در حجم زیاد آبی رنگ است زیرا مولکولهای آب رنگ زرد و قرمز را جذب می کنند و رنگ آبی را منعکس می کنند.
باتری اتمی(خشک)
در ایران باتری سیلد بنام باتری اتمی معروف است. این باتری ها دارای درپوش یکپارچه هستند و نیاز به افزودن آب مقطر ندارند و مانند باتری های اسیدی احتیاج به کنترل اسیدیته هم ندارند اما الکترولیت آنها بر خلاف انتظار اسید(سولفوریک اسید) می باشد و به دلیل بسته بودن و جنس و نوع صفحات الکترولیت آن ها کاهش نمی یابد. نمونه ای از باتری های اتمی شامل کلسیم سیلیکات می باشد.

نمره مثبت بگیر


با پاسخ دادن به هر سه سوال در هر هفته یک نمره مثبت بگیر.

پاسخ سوال ها در پایان هفته